GDPR Privacy Policy, Read in English

To read in English, please scroll further down on this page, below swedish text, thank you.

Illustratör Stefan Lindblad/Canvas Illustration & Design följer nya Dataskyddsförordningen, GDPR.

Canvas Illustration & Design – Stefan Lindblad följer det regelverk som gäller för EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) för att du ska vara tryggt förvissad om att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Detta omfattar även hur vi behandlar den data som samlas in och sparas.

Personuppgiftsansvarig är Canvas Illustration & Design – Stefan Lindblad , Enskede Gård, Stockholm, SWEDEN.

Företaget Canvas Illustration & Design – Stefan Lindblad samlar in och behandlar personuppgifter om dig för att det ska vara möjligt för både mig och dig som kontaktar mig, som privatperson eller företagare. Stefan Lindblad, Canvas illustration & design tillhandahåller tjänster i form av bild och form, samt onlineutbidlningar i grafiska programvaror. Uppgifter sparas endast för att vår konversation ska vara möjlig per epost/email och telefon. Samt fakturering och bokföring enligt bokföringslagen. För att uppfylla  behandlingen av dina personuppgifter i vårt åtagande mot dig som kund, enligt gällande Svenska & EU lagar.

Den onlinebutik och onlinekurs som finns, där sker all ekonomisk transaktion med PayPal betallösning. PayPal handhar era ekomiska uppgifter gällande Betal- och kreditkort. Uppgifter hanteras exklusivt av PayPal och kortutställaren, er bank, när ni betalar med Mastercard, Visa, PayPal konto etcetera. De enda uppgifter Canvas Illustration & Design – Stefan Lindblad handhar, är ert namn, postadress, epost och eventuella mobiltelefon om det uppges. Uppgifter butiken och onlinekurserna behöver för att kunna skicka er det som ni har beställt, samt för Canvas Illustration & Design – Stefan Lindblad kunna uppfylla sina skyldigheter
De uppgifter som samlas online av Canvas Illustration och Design, Stefan Lindblad www.canvas.nu/shop och www.canvas.nu/onlinekurser, är endast varje köpares, online-elevs kontaktuppgifter, användarnamn och emailadress för de ska kunna logga in och tillgodogöra sig köpt tjänst och onlinekurs. Skatteverket har krav på 7 års redovisningsskyldighet varför uppgifter mellan företag sparas och arkiveras. Inga personliga uppgifter som kan spåras till privatperson sparas eller arkiveras mer än lagen kräver, som regel 7 år.
Era personuppgifter kommer att sparas så länge det finns behov av dessa uppgifter för att fullgöra syftet med att uppgifterna samlades in. Vi kommer även att spara dera personuppgifter så länge som det krävs för att följa tillämpliga lagar som exempelvis Bokföringslagen.
cEra personuppgifter kommer att sparas så länge det finns behov av dessa uppgifter för att fullgöra syftet med att uppgifterna samlades in. Vi kommer även att spara dera personuppgifter så länge som det krävs för att följa tillämpliga lagar som exempelvis Bokföringslagen.
Canvas Illustration & Design – Stefan Lindblad tar allvarligt på säkerhet och personuppgifter, och ger aldrig era personuppgifter vidare till tredje part.
Ni har alltid rätt att Begära ut ett så kallat registerutdrag.
Begära radering av personuppgifter, dock under förbehåll att du inte alltid kan få alla uppgifter raderade om det finns lagliga krav för oss att behålla dem.
Exempel på när dess dessa förbehåll gäller är när uppgifterna måste sparas för att vi ska kunna följa gällande lagstiftning för upprättande gällande lagstiftning för bokföring och skatter.
Invända mot, eller begära en begränsning av, en behandling av dina uppgifter.
Återkalla ett samtycke till en behandling, om det är den legala grunden för behandlingen.
Klaga hos Datainspektionen.
Under vissa förutsättningar få dina personuppgifter överförda (så kallad dataportabilitet).
GDPR – Guiden från Verksamt (Skatteverket osv) GDPR – Guiden från Verksamt (Skatteverket osv) GDPR – Guiden från Verksamt (Skatteverket osv) Läs mer på GDPR för småföretag!
Personuppgifter på Skatteverket


In ENGLISH

Illustrator Stefan Lindblad / Canvas Illustration & Design follows the new Data Protection Ordinance, GDPR.

Canvas Illustration & Design – Stefan Lindblad complies with the regulations applicable to the new EU Data Protection Regulation (GDPR) Regulation to ensure that we handle your personal data in accordance with applicable legislation. This also includes how we treat the data that is collected and saved.

Personal Data Manager is Canvas Illustration & amp; Design – Stefan Lindblad, Enskede Gård, Stockholm, SWEDEN.

The purpose of processing your personal information:

The Company Canvas Illustration & amp; Design – Stefan Lindblad collects and processes personal information about you to make it possible for you and us to communicate. Meaning basically your contact information. We comply with current EU and Swedish GDPR legislation in order to convert a purchase and get us a sale to you as well as for us to be able to fulfill accounting in the processing of your personal data in our commitment to you as a customer, according to current book keeping/accounting laws.

The information collected online by Canvas Illustration and Design, Stefan Lindblad www.canvas.nu/shop is only the buyer’s online student contact information, username and email address for logging in, bought product, service and online course. The Swedish Tax Agency apply 7 years’ reporting obligation, so data between companies is saved and archived. No personal data that can be traced to private individuals is stored, filed more than the law requires, usually 7 years.

All financial transaction and payment information is handled exclusively by PayPal, the card issuer and bank, when you pay with either Mastercard, Visa, PayPal/Stripe account, etc.