Dina personuppgifter

GDPR – Dataskyddsförordningen, dataskyddspolicy

In English – please scroll down.

 

Canvas Onlinekurser, som är Illustratör Stefan Lindblad Canvas Illustration & Designs onlinekursers webbsida, följer tidigare PuL och nya Dataskyddsförordningen , GDPR.

All betalning sker via PAYPAL betallösning. All ekonomisk transaktions- betalningsinformations uppgifter hanteras exklusivt av PayPal när ni betalar med Mastercard, Visa, PayPal konto etcetera. Inga bankkortsuppgifter sparas online på Canvas onlinekurser webbsida.

De uppgifter som samlas online är endast varje kursdeltagares användarnamn, emailadress och lösenord för att kunna logga in och tillgodogöra sig kursmaterial, under tiden kursen pågår. Därefter slängs uppgifterna, och sparas endast enligt bokföringslagen/skatteverket.

All konversation under kursen sker i en sluten grupp för kursdeltagare samt email, alternativt telefon.

Efter onlinekurs har tillgodogjorts kommer alla uppgifter om användarnamn, emailadress och lösenord raderas på Canvas onlinekursers webbsida. De sparas då endast lokalt (ej online) för företagets kundregister.

När er betalning via PayPal gått igenom och ni startar er kurs innebär det att ni samtycker till att era uppgifter som användarnamn, emailadress och lösenord sparas för att ni ska kunna logga in och gå onlinekurser.  Samt till Canvas Illustration & design, Stefan Lindblads kundregister. Kundregistret sparas därefter endast lokalt, ej online.

Illustratör Stefan Lindblad/Canvas Illustration & Design följer nya Dataskyddsförordningen, GDPR.

Canvas Illustration & Design – Stefan Lindblad följer det regelverk som gäller för EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) för att du ska vara tryggt förvissad om att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Detta omfattar även hur vi behandlar den data som samlas in och sparas.

Personuppgiftsansvarig är Canvas Illustration & Design – Stefan Lindblad , Enskede Gård, Stockholm, SWEDEN.

Företaget Canvas Illustration & Design – Stefan Lindblad samlar in och behandlar personuppgifter om dig för att det ska vara möjligt för både mig och dig som kontaktar mig, som privatperson eller företagare. Stefan Lindblad, Canvas illustration & design tillhandahåller tjänster i form av bild och form, samt onlineutbidlningar i grafiska programvaror. Uppgifter sparas endast för att vår konversation ska vara möjlig per epost/email och telefon. Samt fakturering och bokföring enligt bokföringslagen. För att uppfylla  behandlingen av dina personuppgifter i vårt åtagande mot dig som kund, enligt gällande Svenska & EU lagar.

Den onlinebutik och onlinekurs som finns, där sker all ekonomisk transaktion med PayPal betallösning. PayPal handhar era ekomiska uppgifter gällande Betal- och kreditkort. Uppgifter hanteras exklusivt av PayPal och kortutställaren, er bank, när ni betalar med Mastercard, Visa, PayPal konto etcetera. De enda uppgifter Canvas Illustration & Design – Stefan Lindblad handhar, är ert namn, postadress, epost och eventuella mobiltelefon om det uppges. Uppgifter butiken och onlinekurserna behöver för att kunna skicka er det som ni har beställt, samt för Canvas Illustration & Design – Stefan Lindblad kunna uppfylla sina skyldigheter.

De uppgifter som samlas online av Canvas Illustration och Design, Stefan Lindblad www.canvas.nu/shop och www.canvas.nu/onlinekurser, är endast varje köpares, online-elevs kontaktuppgifter, användarnamn och emailadress för de ska kunna logga in och tillgodogöra sig köpt tjänst och onlinekurs. Skatteverket har krav på 7 års redovisningsskyldighet varför uppgifter mellan företag sparas och arkiveras. Inga personliga uppgifter som kan spåras till privatperson sparas eller arkiveras mer än lagen kräver, som regel 7 år.

Era personuppgifter kommer att sparas så länge det finns behov av dessa uppgifter för att fullgöra syftet med att uppgifterna samlades in. Vi kommer även att spara dera personuppgifter så länge som det krävs för att följa tillämpliga lagar som exempelvis Bokföringslagen.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
Canvas Illustration & Design – Stefan Lindblad tar allvarligt på säkerhet och personuppgifter, och ger aldrig era personuppgifter vidare till tredje part.

Ni har alltid rätt att:

  • Begära ut ett så kallat registerutdrag.
  •  Begära radering av personuppgifter, dock under förbehåll att du inte alltid kan få alla uppgifter raderade om det finns lagliga krav för oss att behålla dem.
  • Exempel på när dess dessa förbehåll gäller är när uppgifterna måste sparas för att vi ska kunna följa gällande lagstiftning för upprättande gällande lagstiftning för bokföring och skatter.
  • Invända mot, eller begära en begränsning av, en behandling av dina uppgifter.
  • Återkalla ett samtycke till en behandling, om det är den legala grunden för behandlingen.
  • Klaga hos Datainspektionen.
  • Under vissa förutsättningar få dina personuppgifter överförda (så kallad dataportabilitet).

GDPR – Guiden från Verksamt (Skatteverket osv)

Enkla grunder i dataskydd från Verksamt (Skatteverket osv)

Läs mer om hur PayPal skyddar era uppgifter enligt GDPR.

Läs mer på GDPR för småföretag!

Personuppgifter på Skatteverket

Välkommen att ta kontakt om du har frågor om behandling av era personuppgifter.

 

In English – Privacy Policy

Illustrator Stefan Lindblad / Canvas Illustration & Design follows the new Data Protection Ordinance, GDPR.

Canvas Illustration & Design – Stefan Lindblad complies with the regulations applicable to the new EU Data Protection Regulation (GDPR) Regulation to ensure that we handle your personal data in accordance with applicable legislation. This also includes how we treat the data that is collected and saved.

Personal Data Manager is Canvas Illustration & amp; Design – Stefan Lindblad, Enskede Gård, Stockholm, SWEDEN.

The purpose of processing your personal information:

The Company Canvas Illustration & amp; Design – Stefan Lindblad collects and processes personal information about you to make it possible for you and us to communicate. Meaning basically your contact information. We comply with current EU and Swedish GDPR legislation in order to convert a purchase and get us a sale to you as well as for us to be able to fulfill accounting in the processing of your personal data in our commitment to you as a customer, according to current book keeping/accounting laws.

The information collected online by Canvas Illustration and Design, Stefan Lindblad www.canvas.nu/shop is only the buyer’s online student contact information, username and email address for logging in, bought product, service and online course. The Swedish Tax Agency apply 7 years’ reporting obligation, so data between companies is saved and archived. No personal data that can be traced to private individuals is stored, filed more than the law requires, usually 7 years.

All financial transaction and payment information is handled exclusively by PayPal, the card issuer and bank, when you pay with either Mastercard, Visa, PayPal account, etc.

Your personal data (not financial, only contact) will be saved as long as there is a need for these data to fulfill the purpose of collecting the data. We will also save such personal data as long as it is required to comply with applicable laws, such as the Bookkeeping Act.

Who can access your personal information?
Canvas Illustration & amp; Design – Stefan Lindblad takes seriously on security and personal data, and never sells any personal information.

Canvas Illustration & amp; Design – Stefan Lindblad may disclose your personal information to the following third parties: the accounting and billing program, due to the Bookkeeping Act.

You are always entitled to:

– Request a so-called registry extract.
– Request the deletion of personal data, however, with the proviso that you can not always get all data deleted if there are legal requirements for us to retain them. Examples of when these reservations apply is when the information has to be saved in order to comply with current legislation for establishing applicable legislation for accounting and taxation.

– Oppose, or request a limitation on, processing of your information.

– Revert to a treatment if it is the legal basis for treatment.

– Complaint with Data Inspection.

– Under certain conditions, your personal data may be transferred (so-called data portability). Read more on EU official GDPR page.

GDPR – Active Directory Guide (),

Simple grounds for data protection from Active (Tax Agency, etc.)

Learn more about how PayPal protects your data under GDPR.

Read more on GDPR for small businesses!

Personal Data at the Swedish Tax Agency

We will never sell your personal information. Welcome to ask via e-mail: stefan@canvas.nu if you have any questions about the processing of your personal information.