Bildupphovsrätt, copyright, upphovsrätt, Svenska tecknare, Illustratör Stefan Lindblad

Vid frågor per tel. & epost – konsultarvode tillkommer

Många frilansare och andra företagare som söker information, får hjälp av denna sida, och för det är jag glad. Jag kan dessvärre inte hjälpa er över telefon eller email när era frågor är ganska komplexa, utan att debitera timpenning, konsultarvode.

Knappen för kaffe, ”Support Me on Ko-fi” är frivillig. För er som vill säga ”tack” efter om texten nedan varit till hjälp.

UPPHOVSRÄTT VAD KÖPER JAG?


Gällande alla bilder på denna webbsida: Inga bilder får användas utan ett skriftligt avtal med Stefan Lindblad upphovsmannen. Detta gäller och det är även grunden för den som äger rättigheterna. Det är utgångspunkten vid allt samarbete. Vare sig det är ditt eget verk eller Star Wars, Marvel eller Volvo.

Läs om upphovsrätt


Mycket av texten är inspirerad av, och används med tillstånd från Svenska Tecknare: Illustratörer & grafiska formgivares förbund. Samt Sveriges rikes lag om upphovsrätt. Samt mina egna formuleringar som baseras på desamma.

Kort om upphovsrätt


Att visa respekt för upphovsmannens verk är en självklarhet för alla seriösa bildköpare!

En bra tumregel är att alltid fråga först, vare sig du bara vill använda en bild eller återanvända något du själv vet att du inte har upphovsrätten till. Detta kan för en del upplevas olika, men lagen om upphovsrätt ger upphovsmannen rättsligt skydd till sitt verk. Så som patenträtten skyddar uppfinnarens konstruktion, skyddar upphovsrättslagen bildens återgivning av ett motiv. Upphovsrättslagen gäller för såväl analog som digital bildanvändning. Med BILD menas olika typer av bilder, som till exempel fotografier, teckningar, illustra- tioner, collage. Ett original är den bild som upphovsmannen levererar, oberoende av filformat och användning.

Upphovsrätten till en bild upppstår I det ögonblick upphovsmannen/ upphovspersonen (juridisk person) skapar en bild. Det är skrivet i sten. Lagen i Sverige och de flesta så kallade västländers lag är klar på den punkten.

1 Vad köper jag?


När du beställer en bild, köper du bara rätten att använda den i ett bestämt sammanhang. All övrig användningsrätt – UPPHOVSRÄTT – är alltid upphovsmannens.

2 Vem äger bilden?


Äganderätten till den levererade bilden, är alltid upphovsmannens. För att få behålla bilden krävs en särskild överenskommelse med upphovsmannen.

3 Hur får bilden användas?


En bild får bara användas i det sammanhang, som överenskommits med upphovsmannen. Det kan gälla en viss trycksak med angiven upplagestorlek och spridning eller publicering av en hemsida på nätet under en viss tid. Skulle något ändras efter överenkommelsen, måste upphovsmannen först kontaktas.

4 Vad gäller när bilden ska återanvändas?


Så snart en bild ska återanvändas, måste upphovsmannen kontaktas. Tänk på att återanvändning innebär ny ersättning.

5 Får bilden ändras?


Inga ändringar i bilden får göras utan upphovsmannens tillstånd. Det gäller beskärning, retuscher, digital manipulering eller andra metoder. Ibland följer man dock en praxis, som säger att beskärning av bilden kan tillåtas, förutsatt att dess innehåll inte förvanskas. Då ska upphovsmannen känna till detta i förväg.
I redaktionella och informationssam- manhang SKA namnet sättas ut. I reklamsammanhang BÖR namnet sättas ut.

6 Hur länge är bilden skyddad?


Ensamrätten att bestämma över bilden gäller i 70 år efter upphovsmannens dödsår. En fotografisk bild, som inte betraktas som verk, är i stället skyddat i 50 år efter framställningsåret. För att betraktas som fotografiskt verk, måste bilden ha en viss individualitet, originalitet och särprägel. Med det menas att två personer, oberoende av varandra, inte ska kunna framställa samma bild.


7 Får jag göra nya exemplar?


Nya exemplar av bilden får inte framställas utan upphovsmannens tillstånd, oavsett om det sker i tidningar, trycksaker, som fotokopior eller på nätet.


8 Får bilden överföras till data?


Att överföra en bild till ett digitalt system, är detsamma som att framställa ett nytt exemplar. Det gäller även vid överföring av en bild från ett digitalt system till ett annat, eller vid utskrift av bilden. Upphovsmannen måste därför alltid först ge sitt tillstånd. Numera är digital lagring av bilden ett moment i tryckprocessen. Upphovsmannens medgivande till att en bild får tryckas anses också gälla tryckteknisk lagring. Men den lagrade bilden får inte användas i något annat sammanhang och måste avlägsnas efter produktionen.9 Vad gäller vid köp av arkivbild?


Vid köp av arkivbild köper du endast rätten att använda bilden i ett bestämt sammanhang. Den levererade bilden ska alltid returneras i oskadat skick efter användandet. Återanvänds bilden måste upphovsmannen alltid ha fått lämna sitt godkännande i förväg.

OCH SÅ HAR VI MOMSEN!

Vilken moms gäller? Skatteverkets utmärkta sida ger svar.
6% | 12% | 25%

Referenser

PRV upphovsrätter

Regeringskansliet lagtext upphovsrätten
( Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk)