GDPR

GDPR Privacy Policy, Read in English

Personuppgifter – Privacy Policy

Illustratör Stefan Lindblad/Canvas Illustration & Design följer nya Dataskyddsförordningen, GDPR.

Canvas Illustration & Design – Stefan Lindblad följer det regelverk som gäller för EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) för att du ska vara tryggt förvissad om att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Detta omfattar även hur vi behandlar den data som samlas in och sparas.

Personuppgiftsansvarig är Canvas Illustration & Design – Stefan Lindblad Enskede Gård, Stockholm SWEDEN.

Företaget Canvas Illustration & Design – Stefan Lindblad samlar in och behandlar personuppgifter om dig för att det ska vara möjligt för både båda parter, både som privatperson eller företagare att betala för och gå en onlinekurs. Stefan Lindblad, Canvas illustration & design tillhandahåller tjänster i form av bild och design, samt onlineutbildningar på canvas.nu/onlinekurser. Uppgifter sparas endast för att vår konversation ska vara möjlig per epost/email och telefon. Samt för fakturering och bokföring enligt bokföringslagen. För att uppfylla  behandlingen av dina personuppgifter i vårt åtagande mot dig som kund, enligt gällande Svenska & EU lagar.

All ekonomisk transaktion ombesörjs via PayPal – läs mer om paypal. De handhar era ekonomiska uppgifter gällande Betal- och kreditkort. Uppgifter hanteras exklusivt av PayPal och bankkortutställaren, er bank, när ni betalar med Mastercard, Visa etcetera. Strikt så att Canvas Illustration & Design – Stefan Lindblad kunna uppfylla sina skyldigheter enligt bokföringslagen.

Secured by PayPal

Era personuppgifter kommer att sparas så länge det finns behov av dessa uppgifter för att fullgöra syftet med att uppgifterna samlades in bokföring, fakturering samt för er att kunna gå den onlinekurs ni betalt för. Vi kommer även att spara personuppgifter så länge som det krävs för att följa tillämpliga lagar som exempelvis Bokföringslagen.

Canvas Illustration & Design – Stefan Lindblad tar allvarligt på säkerhet och personuppgifter, och ger aldrig era personuppgifter vidare till tredje part.

Ni har alltid rätt att:

  • Begära ut ett så kallat registerutdrag.
  •  Begära radering av personuppgifter, dock under förbehåll att du inte alltid kan få alla uppgifter raderade om det finns lagliga krav för oss att behålla dem.
  • Exempel på när dess dessa förbehåll gäller är när uppgifterna måste sparas för att vi ska kunna följa gällande lagstiftning för upprättande gällande lagstiftning för bokföring och skatter.
  • Invända mot, eller begära en begränsning av, en behandling av dina uppgifter.
  • Återkalla ett samtycke till en behandling, om det är den legala grunden för behandlingen.
  • Klaga hos Datainspektionen.
  • Under vissa förutsättningar få dina personuppgifter överförda (så kallad dataportabilitet).

GDPR – Guiden från Verksamt (Skatteverket osv)

Enkla grunder i dataskydd från Verksamt (Skatteverket osv)

Läs mer om hur PayPal skyddar era uppgifter enligt GDPR.

Läs mer på GDPR för småföretag!

Personuppgifter på Skatteverket

Välkommen att kontakta per e-post: stefan@canvas.nu om du har frågor om behandling av era personuppgifter.

In ENGLISH

Illustrator Stefan Lindblad / Canvas Illustration & Design follows the new Data Protection Ordinance, GDPR.

Canvas Illustration & Design – Stefan Lindblad complies with the regulations applicable to the new EU Data Protection Regulation (GDPR) Regulation to ensure that we handle your personal data in accordance with applicable legislation. This also includes how we treat the data that is collected and saved.

Personal Data Manager is Canvas Illustration & amp; Design – Stefan Lindblad, Enskede Gård, Stockholm, SWEDEN.

The purpose of processing your personal information:

The Company Canvas Illustration & Design – Stefan Lindblad collects and processes personal information about you to make it possible for you and us to communicate. Means basically your contact information. We comply with current EU and Swedish GDPR legislation in order to convert a purchase and get us a sale to you as well as for us to be able to fulfill accounting in the processing of your personal data in our commitment to you as a customer, according to current bookkeeping/accounting laws.

All financial transactions and payment information is handled exclusively by PayPal, the card issuer and bank, when you pay with either Mastercard, Visa, Stripe account, etc.

Your personal data (not financial, only contact) will be saved as long as there is a need for these data to fulfill the purpose of collecting the data. We will also save such personal data as long as it is required to comply with applicable laws, such as the Bookkeeping Act.

Who can access your personal information?
Canvas Illustration & amp; Design – Stefan Lindblad will never sell or otherwise transfer any personal information to a third-party company.

Canvas Illustration & Design – Stefan Lindblad may disclose your personal information to the following parties: the accounting and billing program, due to the Bookkeeping Act.

You are always entitled to:

– Request a so-called registry extract.
– Request the deletion of personal data, however, with the proviso that you can not always get all data deleted if there are legal requirements for us to retain them. Examples of when these reservations apply are when the information has to be saved in order to comply with current legislation for establishing applicable legislation for accounting and taxation.

– Oppose, or request a limitation on, processing of your information.

– Revert to treatment if it is the legal basis for treatment.

– Complaint with Data Inspection.

– Under certain conditions, your personal data may be transferred (so-called data portability). Read more on the EU official GDPR page.

GDPR – Active Directory Guide (),

Simple grounds for data protection from Active (Tax Agency, etc.)

Learn more about how PayPal protects your data under GDPR.

Read more on GDPR for small businesses!

Personal Data at the Swedish Tax Agency

We will never sell your personal information. Welcome to ask via e-mail: stefan@canvas.nu if you have any questions about the processing of your personal information.