Projekt – Case Study illustration

Uppdragsgivare: Tidningsmagasinet Arbetarskydd, Ny Teknik Group.
(Arbetarskydd Sveriges oberoende magasin om arbetsmiljö).

Publicerad: Nummer 2, Mars 2023.

Illustration: 3 illustrationer.
INLAGA: 2 till artikel i tidningen.
OMSLAG: 1 illustration till tidnings omslag

Tecknare, illustratör / Artist: Stefan Lindblad

READ IN ENGLISH

Tidningsartikelns premiss för illustrationerna

Artikeln handlade om ett mord på ett LSS-boende

”Will there be blood?” frågade jag redaktören. Inte för att verka lustig, utan snarare med respekt inför allvaret i artikeln. För det var minst sagt obehagligt och djupt tragiskt det som skedde ”Anna” som arbetade ensam på ett LSS-boende. Och att arbeta ensam därtill med en psykiskt sjuk brukare.

Jag minns hur jag kände mig, när jag läste artikeln. Det var lite som att läsa en kriminalroman. Där varningsklockor borde ha ljudit. Det var som att situationen bara väntade på att explodera. Istället sade hon hej då till sin manliga kollega som gick av sitt nattpass. Och hon var lämnad helt ensam. Jag tecknade henne ensam på väg för att ordna frukost. Passerande rummet med TV:n – en viktig ingrediens i det här fallet. Vi ser henne gå framåt med solen som skiner in genom, och speglar sig i golvet hon går på. Nästan en sakral föraning.

Mitt minne om en liknande situation fick mig reagera över att återigen få höra om en ensamt arbetande kvinna som mist livet på arbetet på grund av brister på en utsatt arbetsplats.

Hon var 19 år och blev brutalt mördad på sin arbetsplats

Min redaktör kontaktade mig och vi pratade per telefon igenom uppdraget. I min e-post inbox fick jag journalistens text, som skulle illustreras av mig. För att publiceras i det kommande numret av magasinet Arbetarskydd. Sveriges oberoende magasin om arbetsmiljö.

När jag läser ingressen slås jag igen av hur utsatt ”Anna” var (Anna heter egentligen något annat). Ni kan se texten i bilden här intill.

Skydda de anhöriga och visa respekt för dem

Hur skyddar man de anhöriga som sörjer och visar dem respekt, när man ska teckna illustrationer om ett brutalt mord. Ett blodigt horribelt mord av en ung människa som gick till sin arbetsplats. Och aldrig kom hem igen.

Jag tecknade in blodet. Det var viktigt för historien i bilden. Det gick inte att komma ifrån. Men ja valde en annan färg än rött. Som betraktare av bilden med blodet kan vi se blodet på kniven och på golvet i en annan färgton. Det framträder ju mer vi tittar.

Vi bestämde även att inget ansikte skulle visas. Det var min redaktör som påtalade detta och det kändes helt rätt. Båda personerna var anonyma. Hennes ensamhet på arbetsplatsen och ledningens brist i att inte ha kollegor på plats vittnade om en sorts naivitet och som det visade sig en farlig sådan.

Vid båda dessa tillfällen, vår artikel i fråga, samt den flera år innan, var det en ung kvinna, helt ensam med en starkare och längre person. Och den tidigare en dömd mördare, psykiskt sjuk, inom Kriminalvården.

Referenser

Arbetarskydd

Köp, läs tidningen nr 2, 2023

Illustration Stefan Lindblad. Illustratör, tecknare, omslag till tidningsmagasinet Arbetarskydd, nr 2, 2023.

Project – Case Study illustration

Client magazine: Swedish monthly Magazine, Arbetarskydd (Working Safety Magazine), from Ny Teknik Group media. Arbetarskydd is Sweden’s independent magazine about the working environment.

Published for Number 2, March 2023.

Illustration: 3 illustrations.
INTERIOR PAGES: 2 illustrations for the article over multiple pages.
COVER: 1 illustration for the magazine cover, featuring the article.

Illustrator / Artist: Stefan Lindblad.

The newspaper article’s premise for the illustrations

”Will there be blood?” I asked the editor. Not to seem funny, but rather with respect for the seriousness of the article. Because it was, to say the least, horrible and deeply tragic what happened to ”Anna”, who worked alone in an LSS accommodation (functional impairment housing) in the early morning. And working alone on top of that with a mentally ill/impaired male user.

Reading the article was to me, like reading a crime novel. With a set-up of possibilities just waiting to explode. The warning bells should have sounded. But it didn’t. Instead, she was left alone. Her co-worker, a man, left after having worked the night shift.

I remember how I reacted to once again hearing about a lone working woman who lost her life at work due to deficiencies in a vulnerable workplace. Both men in these separate events. And in two different locations.

She was 19 years old and was brutally murdered at her workplace

My editor contacted me and we talked by phone through the assignment. In my e-mail inbox, I received the journalist’s text, which was to be illustrated by me and published in the upcoming issue of the magazine, the newspaper, Arbetarskydd. Sweden’s independent magazine about the work environment.

When I read what is today the preamble, I am struck again by how vulnerable ”Anna” was (Annas real name is something else). You can see the text in the picture next to this. Protect the relatives and show them respect.

How do you protect the relatives who are grieving and show them respect, when you have to draw illustrations about a brutal murder. A bloody horrific murder of a young man who was walking to his workplace. And never came home again. I drew the blood. It was important to the story in the picture. It was impossible to get away. But yes chose a color other than red. As viewers of the picture with the blood, we can see the blood on the knife and on the floor in a different color tone. We see the more we look. We also decided that no face would be shown. It was my editor who pointed this out and it felt absolutely right